logo-samandehi
روش های پرداخت وجه

آیا می توانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟
بله شما میتوانید سفارش خود را هنگام تحویل کاال پرداخت کنید، در برخی موارد امکان پرداخت سفارش در محل وجود ندارد.

پرداخت اینترنتی:
کاربران فکا میتوانند در هنگام ثبت سفارش، از طریق درگاه اینترنتی، هزینه سفارش خود را به صورت آنالین پرداخت کنند. پرداخت موفق هزینه به منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش است و پس از آن پیامکی مبنی بر ثبت موفق سفارش، برای کاربر ارسال میشود و نیازی به اطالع دادن پرداخت سفارش نیست و سفارش به صورت خودکار وارد مراحل آمادهسازی و ارسال میشود. الزم به ذکر است که پرداخت اینترنتی باعث ایجاد الویت و تسریع در پردازش سفارش کاربران میشود. هنگام ثبت سفارش میتوانید پرداخت اینترنتی را انتخاب نمایید و بعد از وارد شدن به درگاه، اطالعات پرداخت خود را وارد کنید.

About Image